Algemene voorwaarden Monique's Kousen- en Voetenexpress                                                                         

Betalingsvoorwaarden en condities:

 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 • Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 48 uur op werkdagen voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht waarvan, annuleren de zaterdag en zondag zijn uitgesloten.
 • Annuleren of wijzingen kan via whats app of sms of telefoon op: 0642934469 of per mail moniquesvoetenexpress@gmail.com 
 • Betaling geschiedt bij voorkeur contant . Indien u betaling  wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuur bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te zijn.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd en deze wordt verhoogt met € 5,00 administratiekosten. Bij een 2de herinnering wordt het factuurbedrag verhoogt met € 12,50 administratiekosten. Indien er dan nog niet  tot betaling wordt overgegaan, wordt de afhandeling van de factuur in handen gegeven van een incassobureau.
 • Tevens probeer ik  op tijd te werken. Mocht er onderweg iets zijn hoort u van mij , en zal ik zonodig de afspraak verplaatsen .
 • De cliënt voorziet de pedicure / Monique's Kousen- en Voetenexpress vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De cliënt geeft medische  veranderingen door aan pedicure / Monique's Kousen- en Voetenexpress, bijvoorbeeld chemotheapie of diabetes.
 • Monique's Voetenexpress neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Monique's Kousen- en Voetenexpress behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Monique's Kousen- en Voetenexpress is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Monique's Kousen- en Voetenexpress is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Monique's Kousen- en Voetenexpress geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en  producten. Garantie vervalt indien:
 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 • Vanaf heden maak ik gebruik van de nieuwe wet AVG ( algemene verordening gegevensbescherming) wat inhoud dat ik uw toestemming nodig heb ivm. verwerking gegevens en eventuele informatie en deling van gegevens met huisarts, podotherapeut  en andere specialisten. Formulier is op tevragen via mail of telefonisch .
 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Monique's Kousen- en Voetenexpress.
 • Monique's Kousen- en Voetenexpress dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is zal ik, behandelde pedicure, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
 •  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 •  Indien Monique's Kousen- en Voetenexpress en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie

Wil je direct een afspraak maken?